BORINKA

Oficiálna stránka obce Borinka

SAMOSPRÁVAborinka.samospravaonline.sk

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Obec Borinka je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Obec Borinka
Sídlo: Borinka 110, 900 32 Borinka
Štatutárny zástupca: Milan Maxian, starosta
E-mail: obecny-urad-borinka@slovanet.sk
Telefón: +421 903 361 088
Kontaktná osoba: Milan Maxian
Tel: +421 2 65938102
E-mail: obecny-urad-borinka@slovanet.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka
Číslo účtu: 8829112/0200
IČO: 00304689
DIČ: 2020643592
DPH: Obec Borinka nie je plátcom DPH

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Borinka v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Borinka, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

  1. verejná súťaž
  2. užšia súťaž
  3. rokovacie konanie
  4. súťažný dialóg

© Obec Borinka, všetky práva vyhradené  |  Developed by SERVIS PODNIKATEĽA, s.r.o.